תנאי שימוש ותקנון

הגלישה והשימוש באתר זה הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה, ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים המופיעים במגזין אופוס באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. ההשתתפות במבצע "אופוס מטיסים אתכם לברלין" כפופה להסכמה לתנאי התקנון המופיע בהמשך מסמך זה ובתנאי השימוש באתר.

השימוש באתר

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך מגזין אופוס. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים ממגזין אופוס בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים ממגזין אופוס בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר אופוס מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מאתר זה, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר אופוס במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר אופוס. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים ממגזין אופוס במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר אופוס להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • צוות המגזין רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מגזין אופוס בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • מפעילי מגזין אופוס לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים המופיעים בו, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנכם נושאים באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו שהופיעו במגזין אופוס ללא אישור מראש ובכתב של מפעילי המגזין בכל אתר, ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. צוות המגזין שומר הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צוות המגזין בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. המפעילים רשאים להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מגזין אופוס או מפעיליו בעניין זה. המגזין ומפעיליו לא יישאו באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את מפעילי מגזין אופוס בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.

לוח אירועים

 • מגזין אופוס אוסף ומציג מידע אודות אירועים הקשורים למוזיקה קלאסית. אירועים אלו אינם בהכרח מתקיימים בתיאום עם צוות המגזין. פרטים ונתונים הקשורים באירועים עשויים להשתנות לאחר הפרסום בלוח האירועים של מגזין אופוס, מבלי שיעודכנו בלוח האירועים. צוות המגזין לא ישא בכל אחריות הקשורה במידע המופיע בלוח האירועים. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מגזין אופוס או מפעיליו בעניין זה. באחריותך לבדוק את פרטי המופע או האירוע אצל מארגן האירוע טרם רכישת הכרטיס.
 • מגזין אופוס מגיש כפתורי קישור (לינקים) לרכישת כרטיסים לאירועים. מפעילי המגזין יקיימו מאמץ סביר על מנת להציג קישורים תקינים לעמודי הרכישה הרלוונטיים לאירוע. עם זאת, מגזין אופוס אינו מתחייב כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו בלוח האירועים יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל או לעמוד הרכישה הרלונטי. באחריתך לבדוק את פרטי האירוע בעמוד הרכישה טרם ביצוע הרכישה. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מגזין אופוס או מפעיליו בשל טעויות, אם יתרחשו, בעניין זה.

לינקים

  • במגזין אופוס תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי המגזין, והמפעילים אינם שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שהמגזין מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת המגזין לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילי המגזין אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  • מפעילי מגזין אופוס אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילי המגזין רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

קמפיין "אופוס מטיסים אתכם לברלין"

המבצע מיועד לכל אוהדי עמוד הפייסבוק של מגזין אופוס, דהיינו - הגולשים שילחצו על כפתור Like (אהבתי) של העמוד הנמצא בכתובת www.facebook.com/theopusmag

המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע ו/או לפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך המבצע ו/או העוזר לעורך המבצע וכן חוסרים זמניים במלאי המוצרים לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.

עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות, לבטל או לשנות חלקים במבצע על פי שקול דעתו הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, הפרעה או מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה מהותית אחרת .

בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורך המבצע רשאי שלא למסור פרס לזוכה ו/או לשלול קבלת הפרס ממי שהגיע אליו הזכייה תוך ביצוע עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.

צוות המגזין ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בקליטת פרטי המשתתף, במיניסייט המבצע, לרבות בגין שיבוש, תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו/או "בזק" ו/או "הוט" ו/או כל ספק שירותי תקשורת קווית אחרת ו/או ספקי השירות הסלולרי, ולרבות כל גורם עצמאי אחר לרבות כל שיבוש תקלה או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קליטת פרטי המשתתף בטלמסר המבצע, כולם או חלקם, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהוא.

ההשתתפות

במבצע זכאים להשתתף כל מי שהם תושב ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהיה כדין בישראל שברשותם דרכון ישראלי בתוקף ואין חלה עליהם מניעה לטוס או להיכנס לגרמניה.

ההגרלה

בחירת הזוכה בפרס תתבצע תוך שימוש בפונקציית Random בתכנת אקסל. בהגרלה ישותפו כל האוהדים שיופיעו בעמוד הפייסבוק של מגזין אופוס בשעת קיום ההגרלה. ההגרלה תתבצע בפיקוח רו"ח רוני אלוש, מרח' כנפי נשרים 7, ירושלים. המשתתף שייבחר בהגרלה יזכה בזוג כרטיסי טיסה לברלין, זוג כרטיסי כניסה לקונצרט ולאירוח למשך שלושה לילות במלון. כרטיסי הטיסה, כרטיסי הכניסה ופרטי האירוח ייקבעו בלעדית בידי מפעילי המגזין.

בנוסף, ישוריינו פרטים של שני משתתפים נוספים, והם יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס למשתתף הזוכה.
משתתף שזכה בפרס, עלולה זכייתו להיפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 • המשתתף השתמש ביותר מפרופיל יחיד בפייסבוק על מנת להשתתף בהגרלה
 • המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתו המלא של עורך המבצע.
 • עורך המבצע או רו"ח המפקח קבעו כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף.
 • עורך המבצע קבע כי חלה סיבה, על סמך שיקול דעתו המלא, למניעת מתן הפרס למשתתף.

היה ולא ניתן לחלק את הפרס למשתתף הזוכה, בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, תיפסל זכייתו של אותו משתתף, ובמקומו יזכה בפרס המשתתף שנבחר שני בהגרלה. ואלה הסיבות:

1. פרטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.
2. המשתתף לא ניתן לאיתור בתוך 3 ימי עסקים ממועד סיום המבצע.
3. המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתו המלא של עורך המבצע
4. צוות המגזין קבע כי חלה סיבה כלשהי לשיקול דעתם למניעת מתן הזכייה למשתתף.
5. עפ"י הוראות תקנון המבצע, היה המשתתף מנוע מלהשתתף במבצע.
6. פרטי המשתתף אינם ניתנים לאימות.

קבלת הפרס במבצע מותנית בחתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס, ובנכונותו לכתוב מאמר ולצלם תמונות המתארות את הנסיעה וההשתתפות בקונצרט. החתימה על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי, מלא ומוחלט למילוי כלהתחייבויות עורך המבצע והעוזר לעורך המבצע כלפי הזוכה, והזוכה פוטר את מפעילי המגזין וכל מי מטעמם מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך.

הזוכה פוטרת בזה את עורך המבצע ו/או העוזר לעורך המבצע ו/או מי מטעמם מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במבצע ו/או בפרס במישרין או בעקיפין. חובת מפעילי המגזין הינה למתן אישור הזכייה בפרס כהגדרתו בתקנון זה בלבד בכפוף למילוי הוראות הדין והוראות תקנון זה ע"י הזוכה. האחריות הבלעדית לאספקתו, לטיבו ולאיכותו של הפרס העומד לחלוקה במסגרת מבצע זה תחול על ספקי הפרס ו/או על היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק של כל מוצר שניתן כפרס. מפעילי המגזין לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב המוצרים ו/או השירותים ו/או הפרס כאמור, ו/או לאספקתו או לאיכותו.

הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או בכל דרך שהיא. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הזכייה ו/או הפרס תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורך המבצע יהיה רשאי לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורך המבצע לא יישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדו של רו"ח רוני אלוש המפקח על ההגרלה, ברח' כנפי נשרים 7 בירושלים.

6. מועד ודרך פרסום תוצאות המבצע:

פרסום שם הזוכה במבצע יעשה בדפי הרשתות החברתיות של המותג, לאחר שיווצר הקשר עם הזוכה שעלה בגורל.  צוות המגזין רשאי לעשות שימוש בשם המשתתפים בקמפיין, הזוכים ופרטיהם לצרכי פרסום וקידום מכירות, לרבות צילום הזוכה, שימוש בצילומים שיצלמו במהלך הנסיעה, בכל צורה ו/או דרך שתיקבע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של צוות המגזין. כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שדבר השתתפותו במבצע ו/או זכייתו לרבות פרטיו האישיים ו/או תמונתו עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים, וכן כי לצוות המגזין הזכות לצלם את המשתתף הזוכה במבצע כמפורט לעיל. כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, העוזר לעורך המבצע, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין

ההשתתפות במבצע אסורה על מפעילי מגזין אופוס ועובדיו. הפרס הוא אישי ואינו ניתן להסבה או להמרה בכסף או בשווה כסף או בכל דרך שהיא, למעט אם יינתן אישור מפורש ממפעילי המגזין.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים - יגבר כוחו של התקנון

 

 

 

עמוד זה עודכן בתאריך 15.07.2014